Publieke PRIVACY BELEID

 

Soroptimist International België ( SIB)

 

Dit beleid is als volgt gestructureerd:

I.    Inleiding
II.    Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens?
III.    Welke categorieën gegevens worden door SIB verwerkt?    
IV.    Voor welke doeleinden verwerkt SIB uw persoonlijke gegevens?
V.    Met wie deelt SIB uw persoonlijke gegevens?
VI.    Hoe lang bewaart SIB uw gegevens?    
VII.    Beveiliging van persoonlijke gegevens
VIII.    Uw rechten als betrokkene

1.    Recht op toegang tot de gegevens, en recht op rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens, en recht van verzet
2.    Uitoefening van uw rechten
IX .            Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

I.    INLEIDING

1.            In dit Privacy beleid (hierna het "Beleid") wordt uitgelegd hoe SIB persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt:
(i) van gebruikers van de SIB-website (hierna de "website"); en
(ii) van personen die gebruik maken van de andere diensten van SIB, zowel online als offline, met inbegrip van het contacteren van SIB via het contactformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via enig ander communicatiemiddel (hierna "u" genoemd).
Persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) omvatten alle informatie over u als natuurlijke persoon, ook al kan de identificatie slechts indirect zijn.
2.    SIB is bezorgd over de bescherming van uw privacy. Daarom verwerkt en beschermt zij uw gegevens in overeenstemming met de wet en op een passende en transparante manier.
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden, die bij wet zijn vastgelegd. Bij de verwerking van uw gegevens handelt SIB in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens (de zogenaamde "GDPR"), of eventuele wijzigingen daarvan.
3.    Het bezoeken en gebruiken van onze website en uw aansluiting impliceert uw uitdrukkelijke aanvaarding van dit Beleid (door het delen van uw gegevens of een mogelijkheid tot aanvaarding), d.w.z. dat u akkoord gaat met de manier waarop SIB uw persoonsgegevens verwerkt.

II.    WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

1.    SIB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
2.    SIB is dus uw contactpersoon en bijgevolg verantwoordelijk voor de overdracht van uw gegevens aan de bevoegde autoriteiten.
3.    In overeenstemming met dit Beleid kan SIB een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonlijke gegevens namens SIB te verwerken. Alleen de duidelijk vereiste gegevens zullen aan deze ondernemingen (hierna "SIB onderaannemers" genoemd) worden doorgegeven.


III.    WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR SIB VERWERKT?

1.  SIB kan door u of door derden verstrekte gegevens en informatie verwerken, voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor het functioneren van SIB.
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, bevat dit Beleid een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt (dit is niet exhaustief; andere soorten persoonsgegevens kunnen indien nodig worden verwerkt). Hier wordt de context aangegeven waarin persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt. Deze tabel moet worden gelezen in combinatie met de beschrijving van de doeleinden waarvoor SIB persoonsgegevens verwerkt.

Categorie

Voorbeelden

Context

1/ Bezoekersgegevens van de website

IP-adres, bekeken pagina's, tijd doorgebracht op de site, gebruikt apparaat

Deze informatie wordt verzameld wanneer onze website wordt gebruikt.

 

2/ Contactgegevens van derden.

Naam, e-mailadres, telefoonnummer

Deze informatie kan door u worden verstrekt wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, via het contactformulier op onze website of per post.

3/ Gegevens van leden van een SI-club

Naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, foto's,

Gegevens van de leden worden bijgehouden via de registratie.[m1] 

 

4/ Sponsorgegevens

Naam (van het bedrijf), adres, telefoonnummer, naam van de contactpersoon

Deze informatie kan door u worden verstrekt als onderdeel van een donatie, advertentie of andere.

 

5/ Gegevens van sociale media

 

Je LinkedIn profiel, berichten, inclusief foto's, die je ons via Facebook en anderen stuurt.

Wanneer u onze pagina of publicatie op Facebook leuk vindt, of wanneer u ons een bericht stuurt via LinkedIn

6/ Cookies

Gegevens over het klik- en paginaweergave-gedrag van de gebruiker, apparaten, IP-adres, browsertype, besturingssysteemtype of -voorkeuren

Deze gegevens worden verzameld door het gebruik van cookies.                    

 

2.    Met het oog op communicatie/ promotie mag SIB gebruik maken van foto’s genomen tijdens evenementen georganiseerd door SIB en de clubs.

 

IV.    WAARVOOR VERWERKT SIB UW PERSOONSGEGEVENS?

1.    SIB verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden. SIB zorgt er ook voor dat alleen de gegevens die nodig en relevant zijn voor deze doeleinden worden verwerkt.

Categorie

Doel van de verwerking

1/ Gegevens van de bezoeker van de website

Het opnemen van persoonlijke gegevens in anonieme statistieken voor intern gebruik, waaruit de identiteit van bepaalde personen of bedrijven niet kan worden afgeleid, aangezien de legitieme belangen van SIB de wettelijke basis vormen voor de voortdurende verbetering van haar website en diensten.

 

2/ Contactgegevens van leden en derden

Uw contactgegevens worden gebruikt om uw e-mails, oproepen en brieven te beantwoorden en u de gevraagde informatie te verstrekken in het kader van de uitvoering van contracten.

 

3/ Gegevens van de kandidaat-leden

De gegevens van de kandidaat-leden worden gebruikt om de sollicitaties voor huidige of toekomstige toetreding te beoordelen.

 

4/ Gegevens van de sponsor

De gegevens van de sponsor worden gebruikt in het kader van de uitvoering van het contract van de sponsor.

 

5/ Social mediadata

De informatie die we verzamelen over onze social media wordt gebruikt om berichten of verzoeken die we ontvangen te volgen.

 

6/Cookies

Onze website kan cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, voornamelijk om de surfervaring op de site te verbeteren. Alle gegevens die door SIB met haar cookies worden verzameld, worden alleen gebruikt om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit zal ons in staat stellen om u een betere ervaring te geven wanneer u onze site bezoekt en om deze te optimaliseren.

 


2.    SIB kan uw persoonlijke elektronische gegevens (d.w.z. uw e-mailadres) verwerken om u informatie te sturen via nieuwsbrieven. Het lidmaatschap van een SIB-club houdt dit automatisch in.

 

V.    MET WIE DEELT SIB UW PERSOONSGEGEVENS?

1.    SIB behandelt uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en geeft ze niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om haar opdracht uit te voeren of haar dienstverlening te optimaliseren.
2.    Voor de bovengenoemde doeleinden kan SIB uw persoonsgegevens aan de volgende derden doorgeven:
- zij die SIB bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van haar activiteiten en diensten, bijvoorbeeld in het kader van IT-beveiliging en SIB-infrastructuur.
Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik is verboden. Bij overeenkomst mogen deze derden uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Beleid.
3.    Daarnaast kan SIB, indien zij daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, uw gegevens aan de bevoegde autoriteiten verstrekken.
4.    U kunt zich verzetten tegen de publicatie van foto's op de site en/of op sociale media door te schrijven naar SIB en/of uw SI-club.

 

VI.    HOE LANG BEWAART SIB UW GEGEVENS?

De gegevens worden opgeslagen en verwerkt gedurende de periode die door de wet of enige andere wettelijke verplichting wordt opgelegd of gerechtvaardigd. Indien deze periode korter is dan nodig voor de bovenstaande doeleinden, zal SIB de volgende periodes gebruiken:

Categorie

Periode

1/ Gegevens van bezoekers van de website.

Tijdens uw bezoek aan onze website. Vervolgens worden uw gegevens opgenomen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van personen of bedrijven niet kan worden afgeleid.

 

2/ Contactgegevens van de SI-leden.

Contactgegevens worden opgeslagen voor de duur van uw lidmaatschap van een SI club.

3/ Gegevens van kandidaat-leden.

Gegevens van kandidaat-leden worden tijdens de toetredingsprocedure gebruikt en opgeslagen voor de duur van het lidmaatschapsproces.

 

4/ Gegevens van de sponsor.

De gegevens van de sponsor worden gebruikt voor de duur van de activiteiten van de sponsor en voor de daaropvolgende vijf jaar.

 


VII.    BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

1.    SIB past strenge normen toe om persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onbedoelde schade, verlies of vernietiging.
2.    SIB neemt daarom technische en organisatorische maatregelen, zoals de installatie van firewalls, SSL-certificaten en IP-adresbeperkingen, om ongepaste toegang tot, verlies en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en op te sporen.
3.    In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder controle van SIB worden gehackt als gevolg van een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal SIB onmiddellijk reageren om de oorzaak van het probleem te achterhalen en passende corrigerende maatregelen te nemen. Indien nodig zal SIB u, evenals de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomstig de geldende wetgeving, op de hoogte brengen van dit incident.
4.    Om uw persoonsgegevens te verwerken, geven wij de SIB-commissie en uw club - waar u lid van bent - toegang tot deze gegevens.

 

VIII.    UW RECHTEN ALS BETROKKENE

RECHT OP TOEGANG TOT DE GEGEVENS EN HET RECHT OM DEZE TE CORRIGEREN, TE WISSEN EN DOOR TE GEVEN, ALSMEDE HET RECHT VAN BEZWAAR
Met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden heeft u de volgende rechten:
- Een recht van toegang tot uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u SIB kunt vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën gegevens worden verwerkt en aan wie ze worden meegedeeld.
- Een recht op rectificatie als u van mening bent dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
- Een recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Aan het einde van uw lidmaatschap van een club heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken.
- Een recht op de overdraagbaarheid van de door u aan SIB verstrekte gegevens indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of toestemming tot het verzenden van elektronische communicatie en indien deze persoonsgegevens door middel van geautomatiseerde processen worden verwerkt. In het kader van dit recht kunt u SIB vragen om uw eigen persoonsgegevens aan u of aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens te sturen, indien dit technisch mogelijk is voor SIB;
- U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de in artikel IV genoemde doeleinden. In dit geval zal SIB de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij er onweerlegbare, gerechtvaardigde en gunstige redenen voor de verwerking worden aangevoerd, die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of om een vordering in te stellen, te doen gelden of te ondersteunen die in de wet is gebaseerd.


IX . TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK:

De GDPR is van toepassing op dit Beleid, tenzij de Belgische wet een betere bescherming biedt. Elk geschil dat voortvloeit uit dit Beleid of verband houdt met deze website en/of een dienst die door SIB wordt geleverd, valt onder de bevoegdheid van de rechtbank in Brussel.


VRAGEN OF VERZOEKEN?

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot dit Beleid kunt u contact opnemen met: Privacy@soroptimist.be